Politica Sulla Riservatezza

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни:

“БГ ЕКСПЕРТС” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204804851, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, ул. Цар Асен No 107, ет. 1, ап. 3, Тел: 897021118; e-mail: bgexpertseood@gmail.com.

Контакти на длъжностно лице за защита на личните данни:

ФИРМА: “БГ ЕКСПЕРТС” ЕООД

АДРЕС: гр. София 1463, ул. Цар Асен No 107, ет. 1, ап. 3

ИМЕЙЛ: neli@bgexperts.net

ТЕЛЕФОН: 0897926444

Длъжностно лице по защита на личните данни: Нели Веселинова Георгиева

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

 • При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;

 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор;

 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.;

 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

 • анализ на клиентската история;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

 • данни за идентификациятрите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, пол, възрастова група, постоянен адрес;

 • данни за направените поръчки;

 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;

 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

o друга информация като :

 1. Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;

 2. IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

 3. Демографски данни

 4. Данни за профил в социалните мрежи

 5. Информация от действията Ви на сайта

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 1. пощенски оператори и куриерски фирми;

 2. лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

 3. лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),

 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, адрес, имейл, телефон.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и е определила Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

Не получаваме данни от 3-ти лица.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 2. Достъп до собствените си лични данни;

 1. Коригиране (ако данните са неточни);

 1. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 2. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 3. Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 4. Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 5. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 6. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора

 • Целите на обработването;

 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,

 • Включително получателите в трети държави или международни организации;

 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност

POLITICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informazioni sul gestore dei dati personali:

BG Experts, è una società registrata nel Registro delle Imprese presso l’Agenzia del Registro delle Iscrizioni con UIC 204804851, con sede legale: 1463 Sofia, rione Triaditsa, Via “Tsar Asen” №107, piano 1, app.3 е e-mail: bgexpertseood@gmail.com

Contatti del responsabile della protezione dei dati personali:

AZIENDA: BG Experts EOOD

INDIRIZZO: 1463 Sofia, rione Triaditsa, Via “Tsar Asen” №107, piano 1, app.3 е e-mail: bgexpertseood@gmail.com

EMAIL: neli@bgexperts.net

TELEFONO: +359 897926444

Responsabile della protezione dei dati personali:

Neli Vesselinova Georgieva

Causali e scopi per i quali utilizziamo i vostri dati personali

Elaboriamo i vostri dati personali con le seguenti causali:

 • Il contratto stipulato tra noi e voi al fine di adempiere ai nostri compiti da esso derivanti,

 • Il vostro consenso esplicito – lo scopo è indicato di caso per caso;

 • Quando sottostà agli obblighi di legge

Nei paragrafi successivi troverete informazioni sul trattamento dei vostri dati personali a seconda della causale per cui vengono trattati.

NELL’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI O PRECONTRATTUALI

Noi trattiamo i vostri dati personali per adempiere agli obblighi contrattuali e precontrattuali e poter disporre dei diritti da essi derivanti

Causali del trattamento dei dati:

 • stabilire la vostra identità;

 • gestione e esecuzione del vostro mandato e degli obblighi contrattuali;

 • preparazione di una proposta di contratto

 • preparazione e invio del conto/ fattura per i servizi da noi forniti;

 • per fornirvi il servizio completo neccessario, così come per riscuotere gli importi dovuti per i servizi utilizzati.

 • archiviazione della corrispondenza in relazione al mandato, all’elaborazione delle richieste, alla segnalazione di eventuali problemi ed altro ancora;

 • notifica di tutto ciò che riguarda i servizi nostri di cui usufruite;

 • analisi dello storico del cliente;

 • identificare e/o prevenire atti o azioni illegali in contrasto con i nostri termini di servizio;

Dati che elaboriamo con questa causale:

Sulla base del contratto stipulato tra di noi trattiamo i dati inerenti il tipo ed il contenuto del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi altra informazione relativa al rapporto contrattuale, tra cui:

 • informazioni personali di corrispondenza – indirizzo di corrispondenza, e-mail, numero di telefono;

 • dati identificativi: nome completo, codice fiscale, numero identificativo personale di uno straniero, indirizzo di residenza;

 • dati sugli ordini effettuati;

 • corrispondenza relativa al servizio completo – e-mail, lettere, informazioni sulle vostre richieste di soluzione di problemi, reclami, richieste, lamentele, feedback che riceviamo da voi;

 • informazioni sulla carta di credito o di debito, numero di conto bancario o altre informazioni bancarie e di pagamento nell’ambito di pagamenti effettuati;

Altre informazioni come:

 • Il numero cliente, codice o altro identificativo, creato per l‘identificazione;

 • Indirizzo IP dal qualle visitate il nostro sito web;

 • Dati demografici

 • Dati del vostro profillo nei social network;

 • Informazione sulle vostre azioni sul sito;

Il trattamento dei dati personali indicati è per noi fondamentale al fine di poter stipulare un contratto con voi e poterlo seguire.

Senza avere a disposizione le informazioni di cui sopra, non saremmo in grado di adempiere ai nostri obblighi contrattuali

Forniamo informazioni personali a terzi

Forniamo i vostri dati personali a terzi, con lo scopo principale di offrirvi un servizio di qualità rapido e completo. Non forniamo le tue informazioni personali a terzi prima di assicurarci che siano state prese tutte le precauzioni tecniche ed organizzative per proteggere tali dati e ci sforziamo di esercitare un controllo rigoroso sull’adempimento di questo scopo. In questo caso, restiamo responsabili della privacy e della sicurezza dei vostri dati.

Forniamo dati personali alle seguenti categorie di destinatari (amministratori di dati personali):

● operatori postali e corrieri;

soggetti che su incarico gestiscono apparecchiature, software e hardware utilizzati per l’elaborarazione dei dati personali e necessari al funzionamento dell’azienda

● soggetti che svolgono servizi di consulenza in diversi ambiti.

Quando eliminiamo i dati raccolti con questa causale

I dati raccolti con questa causale vengono cancellati 5 anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale, a prescindere che la causa sia la scadenza del contratto, la rescissione o altri motivi. La scadenza è basata sul periodo di prescrizione di 5 anni previsto dal contratto per eventuali reclami.

PER L’ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

È possibile che la legge preveda l’obbligo per noi di elaborare i vostri dati personali. In questi casi, siamo obbligati a trattarli come ad esempio:

 • Obblighi ai sensi della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro;

 • Esecuzione di mandati in relazione alla vendita a distanza, alle vendite al di fuori della sede commerciale previste dalla Legge per la tutela dei consumatori;

 • fornitura di informazioni alla Commissione per la tutela dei consumatori o a soggetti terzi previsti dalla Legge sulla tutela dei consumatori;

 • fornitura di informazioni alla Commissione per la tutela dei dati personali in relazione agli obblighi previsti dalla normativa per la tutela dei dati personali;

 • obblighi stabiliti dalla Legge sulla contabilità e il codice di procedura fiscale e altre normative correlate in relazione alla tenuta contabile ai sensi di legge;

 • fornitura di informazioni al tribunale e a terze parti nei procedimenti forensi, in conformità alle prescrizioni applicabili alle normative di settore;

 • Autenticazione dell’età durante gli acquisti online.

Quando eliminiamo i dati personali raccolti con questa causale

I dati raccolti previsti dagli obblighi di legge vengono eliminati con l’assolvimento dell’obbligo di raccolta e archiviazione o con la sua cessazione. Ad esempio:

 • ai sensi della Legge sulla contabilità per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati contabili (11 anni),

 • obblighi di fornitura di informazioni al tribunale, alle autorità statali competenti, ecc. previsti dalla normativa vigente (5 anni).

Fornitura di dati a terzi

Quando ai sensi di legge per noi è obbligatorio, è possibile fornire i vostri dati personali alle autorità pubbliche, persone fisiche o giuridiche competenti.

DOPO IL VOSTRO CONSENSO

Elaboriamo i vostri dati personali su questa base solo dopo l’esplicito, inequivocabile e volontario consenso da parte vostra. Non sono previste alcun tipo di conseguenze negative nel caso in cui doveste rifiutare il trattamento dei dati personali.

Il consenso è motivo a se stante per l’elaborazione dei vostri dati personali e la finalità del trattamento è ivi stabilita, e non è contemplata con gli obiettivi indicati in questa politica. Se ci accorderete il relativo consenso e fino alla sua revoca o cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale prepareremo le offerte per voi più adatte per prodotti / servizi, eseguendo analisi dettagliate dei vostri dati personali primari;.

L’analisi dettagliata è un metodo di analisi che consente il trattamento di dati di grande volume, attraverso modelli e algoritmi statistici e altri che comportano l’uso di dati personali, nonché processi di pseudonimizzazione e anonimizzazione al fine di ottenere informazioni sulle tendenze e vari indicatori statistici.

Dati che elaboriamo con questa causale:

Su questa causale, elaboriamo solo i dati che ci avete fornito con il vostro consenso esplicito. I dati specifici sono determinati a seconda di ogni singolo caso. In genere, questi dati sono i nomi, indirizzo, email, numero di telefono.

Revoca del consenso

I consensi accordati possono essere revocati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non influirà sull’esecuzione degli obblighi contrattuali. Se si revoca il proprio consenso al trattamento dei dati personali per una qualsiasi o per tutte le modalità descritte in precedenza, non utilizzeremo i vostri dati personali e le informazioni nei modi e per i fini di cui sopra.

La revoca del consenso non pregiudica la leggittimità del trattamento basata su un consenso precedente al suo ritiro.

Per revocare questo consenso, è necessario soltanto utilizzare il nostro sito o le nostre informazioni di contatto.

Quando eliminiamo i dati personali raccolti con questa causale

I dati raccolti con questa causale vengono cancellati su richiesta dell’utente o 1 anno dopo la raccolta iniziale.

ELABORAZIONE DI DATI IN ANONIMATO

Elaboriamo i vostri dati per scopi statistici, questo significa per analisi in cui i risultati sono solo di carattere generale e quindi i dati sono anonimi. L’identificazione di una specifica persona da queste informazione è impossibile.

I tuoi dati potrebbero anche essere resi anonimi. L’anonimizzazione è un’alternativa all’eliminazione dei dati. In caso di anonimizzazione, tutti gli elementi personali riconoscibili / elementi che consentono la vostra identificazione vengono eliminati in modo permanente. Per i dati anonimizzati, non vi è alcun obbligo legale di eliminazione, poiché non rappresentano dati personali.

Perché e come utilizziamo algoritmi automatizzati

Per elaborare i vostri dati personali, utilizziamo algoritmi e metodi parzialmente automatizzati per migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi per adattare i sudetti prodotti e servizi alle vostre esigenze nel miglior modo possibile. Questo processo si chiama profilazione.

Come proteggiamo le tue informazioni personali

Per garantire un’adeguata protezione dei dati per l’azienda e i suoi clienti, applichiamo tutte le misure organizzative e tecniche necessarie previste dalla Legge sulla tutela dei dati personali.

La nostra società ha stabilito delle regole per prevenire frodi e violazioni della sicurezza e ha nominato un Responsabile della protezione dei dati favorendo così i processi di protezione e la garanzia della sicurezza dei vostri dati.

Al fine di garantire la massima sicurezza di elaborazione, la trasmissione e la memorizzazione dei dati, siamo in grado di utilizzare meccanismi di protezione aggiuntivi, quali l’uso di pseudonimi, di crittografia e altri.

Informazioni personali che abbiamo ricevuto da terze parti

Non riceviamo dati da terze parti.

Diritti dei Consumatori

Ogni utente del sito gode di tutti i diritti per la tutela dei dati personali in conformità con la legislazione bulgara e dell’Unione Europea.

L’utente può esercitare i propri diritti tramite il modulo di contatto o inviando un messaggio alla nostra e-mail.

Ogni utente ha il diritto a:

 • Informazione (in relazione al trattamento dei propri dati personali da parte dell’amministratore);

 • Accesso ai propri dati personali;

 • Correzione (nel caso che i dati sono inesatti);

 • Eliminazione dei dati personali (diritto di “essere dimenticato”);

 • Limitazione del trattamento da parte dell’amministratore o del responsabile del trattamento dei dati personali;

 • Trasferimento dei dati personali tra i singoli amministratori;

 • Obiezione al trattamento dei propri dati personali;

 • Il soggetto dei dati ha il diritto di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, tra cui la profilazione, che produce effetti giuridici per l’interessato, né parimenti influisce in modo significativo;

 • Diritto di difesa per vie legali o amministrative, nel caso in cui i diritti dell’interessato siano stati violati.

L’utente può richiedere l’eliminazione se si verifica una delle seguenti condizioni:

 • I dati personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

 • L’utente revoca il proprio consenso su cui si basa il trattamento dei dati e non vi sono altre basi di legge per l’elaborazione;

 • L’utente dei dati si oppone al trattamento e non vi sono requisiti di legge che richiedano tale elaborazione;

 • I dati personali non sono stati elaborati a norma di legge;

 • I dati personali devono essere cancellati per ottemperare a un obbligo di legge ai sensi del diritto dell’Unione o della legge di uno Stato membro che si applica all’amministratore;

 • I dati personali sono stati raccolti in connessione con la fornitura di servizi della società informatica ai bambini, e il consenso è stato dato dal detentore della patria potestà del bambino.

L’utente ha il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali da parte dell’amministratore quando:

● Mette in discussione l’esattezza dei dati personali. In questo caso, la limitazione dell’elaborazione è per un periodo tale da consentire all’amministratore di verificare l’esattezza dei dati personali;

● L’elaborazione è impropria, ma l’Utente non desidera eliminare i dati personali, ma richiede invece una limitazione del loro utilizzo;

● L’amministratore non necessita più dei dati personali ai fini del trattamento, ma l’Utente li richiede per identificazione, la messa in atto o la difesa di pretese legali;

● si oppone all’elaborazione in attesa di verificare che i motivi legittimi dell’amministratore abbiano una priorità di legge rispetto agli interessi dell’Utente.

Diritto di trasferimento.

L’interessato ha diritto di ottenere i dati personali che lo riguardano e che ha fornito all’amministratore in un formato leggibile e adattato a apparecchiature ampiamente utilizzate e ha il diritto di trasferire i dati ad un altro amministratore senza l’obiezione da parte dell’amministratore al quale i dati personali sono stati forniti quando il trattamento è stato basato sul consenso o su un obbligo contrattuale e l’elaborazione avviene in modo automatico. Quando esercitano il loro diritto di trasferimento dei dati, l’interessato ha il diritto di ricevere il trasferimento diretto dei dati da un amministratore ad un altro, ove tecnicamente possibile.

Diritto di obiezione.

L’utente ha il diritto di opporsi all’amministratore in riferimento al trattamento dei propri dati personali. L’amministratore dei dati personali è tenuto a porre fine al trattamento, a meno che non dimostri che vi sono requisiti di legge convincenti per tale elaborazione, che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà del soggetto, o per costituire, esercitare o difendere un diritto per via leale. In caso di opposizione al trattamento dei dati personali ai fini della commercializzazione diretta, il trattamento deve essere interrotto immediatamente.

Ricorso all’autorità di controllo

Ogni Utente ha il diritto di sporgere denuncia contro l’elaborazione illecita dei suoi dati personali presso la Commissione per la tutela dei dati personali o presso il Tribunale competente.

Mantenimento del registro

Manteniamo un registro delle attività di elaborazione di cui siamo responsabili. Questo registro contiene tutte le seguenti informazioni:

 • Il nome e i dettagli di contatto dell’amministratore;

 • Le causali dellelaborazione;

 • Descrizione delle categorie di soggetti dei dati e delle categorie di dati personali;

 • Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati,

 • inclusi i destinatari in terzi paesi o organizzazioni internazionali;

 • Ove possibile, i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

 • Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative.